Εγνατίας 125 Θεσσαλονίκη |Τηλ 2310 213-813 |Email info@easy-computer.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – (ΝΟΗΣΙΣ)

13 Μαΐ 2016

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – (ΝΟΗΣΙΣ)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)

MX35K8692XLZZ0C0T33.jpg

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)προκηρύσσει μία (1) θέση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότητα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στην κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος.

Αντικείμενο εργασίας: Σύνταξη προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών, οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων, οικονομική διαχείριση των έργων που εκτελούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς, ενωσιακούς ή ιδιωτικούς πόρους, αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του ΚΔΕΜΤ, τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων του ΚΔΕΜΤ, επίβλεψη της λογιστικής τάξης του λογιστηρίου κλπ.

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης. Το χρονικό διάστημα των δύο (2) πρώτων μηνών θα θεωρείται δοκιμαστική περίοδος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/5/2016

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΝΟΗΣΙΣ (www.noesis.edu.gr) όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αθανάσιο Κοντονικολάου (τηλ. 231048300. fax: 2310483020).

 

Πηγή: aggeliesergasias

Δωρεάν Μαθήματα Πληροφορικής για απόκτηση Πιστοποίησης

Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικών για απόκτηση Lower ή Proficiency

Leave a Reply

five × 4 =